“Client base from the UK, Russia, Turkey
and the Middle Eastern Countries”

 

Η Επιτροπή Αποζημιώσεων

Η Επιτροπή Αποζημιώσεων Ακίνητης Ιδιοκτησίας συστάθηκε δυνάμει του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμου (αριθμός 67/2005), σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση της Ξενίδη-Αρέστη εναντίον της Τουρκίας. Ο σκοπός αυτής της Επιτροπής ήταν να καθιερωθεί ένα αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο για τους ισχυρισμούς που σχετίζονται με εγκαταλελειμμένα ακίνητα στη Βόρεια Κύπρο.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με απόφαση της 1η Μαρτίου 2010 ως προς τη δυνατότητα παραδοχής των Δημόπουλου και άλλων κατά της Τουρκίας διαπίστωσε ότι ο νόμος: 67/2005 παρέχει δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και απέρριψε τις καταγγελίες των υποψηφίων για τη μη εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων.

Η Επιτροπή Αποζημιώσεων εξετάζει τις αξιώσεις για αποκατάσταση, αποζημίωση και ανταλλαγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 67/2005. Οι εκτιμήσεις της βασίζονται στις αρχές της διζωνικότητας και δικοινοτικότητας που ήσαν κοινά στοιχεία των Συμφωνιών Υψηλού Επιπέδου μεταξύ1977-1979, καθώς και στα σχέδια για μια διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος που είχαν ετοιμάσει τα Ηνωμένα Έθνη. Επιδιώκει να ικανοποιήσει τις θεμιτές διεκδικήσεις των ιδιοκτητών ακινήτων με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Μέχρι τις 15 Απριλίου 2013, 4,795 αιτήσεις έχουν καταχωρηθεί στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Η Επιτροπή Αποζημιώσεων μέχρι σήμερα έχει πληρώσει GBP 108.183.423 σε αιτητές ως αποζημίωση. Σκοπός της Επιτροπής Αποζημιώσεων είναι η δίκαιη, γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία των απαιτήσεων των Ελληνοκύπριων ιδιοκτητών περιουσιών στο βόρειο μέρος της Κύπρου. Με αυτό τον τρόπο η Επιτροπή συνεισφέρει στη λύση του κυπριακού προβλήματος.

Η Επιτροπή Αποζημιώσεων επιδιώκει να είναι μια δίκαιη, γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία για τις αξιώσεις ιδιοκτησίας. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή φιλοδοξεί να συμβάλει στη συνολική διευθέτηση του ζητήματος Κύπρος.

Τι προσφέρουμε στο δικηγορικό γραφείο Sertbay ;

Στο Δικηγορικό Γραφείο Sertbay προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη και πλήρη εκπροσώπηση σε όλους όσους θα ήθελαν να  αιτηθούν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Η εταιρεία μας είναι υπερήφανη για την επαγγελματική και αποτελεσματική προσέγγιση της.  Διατηρούμε υπηρεσίες  υψηλής ποιότητας από την αρχή της διαδικασίας υποβολής αίτησης μέχρι το τέλος.

Η εταιρεία μας διαθέτει αποτελεσματικούς και βοηθητικούς συνεργάτες που παρέχουν λεπτομερή ανάλυση στοιχείων ιδιοκτησίας, καθώς και αποτιμήσεις οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των αιτήσεων.

Από τη στιγμή που εισέρχεστε στο δικηγορικό γραφείο Sertbay, δίνουμε μεγάλη σημασία στις προσδοκίες σας και ως εκ τούτου έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια μας να παρέχουμε την καλύτερη υπηρεσία διαθέσιμη σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως  το δικηγορικό γραφείο Sertbay θα φτάσει και θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σας όσον αφορά τον επαγγελματισμό, την αποτελεσματικότητα και την κατανόηση πελάτη.

Στο Δικηγορικό Γραφείο Sertbay μιλάμε τη γλώσσα των πελατών μας, και σίγουρα μιλάμε τη γλώσσα σας.

 
The Immovable Property Commission

The Immovable Property Commission was set up under the Immovable Property Law (number 67/2005) in accordance with the rulings of the European Court of Human Rights in the case of Xenides-Arestis v. Turkey. The purpose of this Commission  was to establish an effective domestic remedy for claims relating to abandoned properties in Northern Cyprus.

The European Court of Human Rights, with decision on 1 March 2010 as to the admissibility of Demopoulos and Others v. Turkey found that Law no: 67/2005 provides an effective remedy and rejected the complaints of applicants for non-exhaustion of domestic remedies.

The Immovable Property Commission examines claims for restitution, compensation and exchange according to the provisions of the law no 67/2005. Its considerations are based on the principles of bi-zonality and bi-communality which have been common elements of the 1977-1979 High Level Agreements as well as plans for a settlement of the Cyprus Issue prepared by the United Nations. It seeks to satisfy the legitimate claims of property owners without prejudice to the rights of the Turkish Cypriot Community.

As of 15 April 2013, 4795 applications have been lodged with the Commission.. The Commission has paid GBP 108,183,423.- to the applicants as compensation. Moreover, it has ruled for exchange and compensation in two cases, for restitution in one case and for restitution and compensation in five cases. In one case it has delivered a decision for restitution after the settlement of Cyprus Issue, and in one case it has ruled for partial restitution.

The Immovable Property Commission seeks to be a just, fast and effective remedy for property claims. In this way, the Commission purports to contribute to the comprehensive settlement of the Cyprus Issue.

What We Offer in Sertbay Law Firm?

In Sertbay Law Firm we offer a comprehensive and complete representation to everyone who would like to apply to the Immovable Property Commission. Our firm takes pride in the professional and efficient approach it has. We maintain these high quality services from the very beginning of the application process until the end.

Our firm has got very effective and helpful associates that provide detailed property anaylsis as well as valuations which are crucial for successful applications.

From the moment you walk into Sertbay Law Firm, we attach incredible significance to your expectations and hence we do our utmost to provide the best service available at very competitive prices. We would like to assure you that Sertbay Law shall reach or even surpass your expectations in professionalism, efficiency and client understanding.

In Sertbay Law Firm we speak the language of our clients, and we surely speak your language.

 Επτ.Αποζημιώσεων 
 

SERTBAY LAW FIRM
Müftü Raci Sokak, Vakıflar İşhanı,
Kat. 1, No.1, Nicosia,
North Cyprus via Mersin 10 TURKEY

Tel: +90 392-228 80 01 , +90 392-228 80 03
Fax: + 90 392-228 80 09

Cyta: +357 991 66237

E-mail: info@sertbaylaw.com

 
s